Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomsten en voorwaarden

Alle overeenkomsten met Levenzegt (bedrijfsnaam AndersOm) zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Door de opdrachtsverstrekking gaat de klant akkoord met deze voorwaarden, zelfs indien deze tegenstrijdig zouden zijn met zijn eigen voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming door Ann Duchateau.

Artikel 2: Offertes en annulering van de opdracht

2.1 Voorstellen of offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Levenzegt (bedrijfsnaam AndersOm). Voorstellen of offertes gelden steeds voor de in het voorstel of de offerte vermelde tijd. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Ann Duchateau. Bestellingen, offertes en voorstellen kunnen per e-mail bevestigd worden.

2.2 De ondertekenaar van een bestelbon of voor de klant verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.3 Annulering door de klant is mogelijk tot aan de schriftelijke bevestiging van de offerte of ondertekening van de overeenkomst. Elke annulering door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Een wijziging in data, ook voor repetities of voorbereiding, wordt in deze ook gezien als annulering. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Ann Duchateau. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding voor de reeds geleverde prestaties (waaronder ook voorbereidingen en repetities), een vergoeding verschuldigd in deze volgorde:
-90% van de afgesproken prijs bij annulering minder dan 21 kalenderdagen voor de activiteit.
-50% van de afgesproken prijs bij annulering minder dan 2 kalendermaanden voor de activiteit wordt geannuleerd.
-10% van de afgesproken prijs bij annulering na de schriftelijke bevestiging van de offerte of ondertekening van de overeenkomst tot 2 kalendermaanden voor de activiteit.

2.4  Indien niet aan de benodigde voorwaarden is voldaan zoals omschreven in het voorstel zonder verder overleg rond alternatieven en Ann Duchateau van mening is dat de condities de kwalitatieve uitvoering van de opdracht in het gedrang brengen, dan eigent Ann Duchateau zich het recht toe de opdracht af te gelasten. De integrale prijs wordt dan aangerekend, vermeerderd met de eventuele kosten voor extra uren, vergoedingen van acteurs, vervoer en materiaal. De opdracht wordt, na overleg, zo mogelijk verplaatst naar een ander moment en/of plaats waarbij wel zo optimaal mogelijk aan de eventueel opnieuw overeengekomen condities voldaan kan worden.

2.5   Bij annulering door Levenzegt (bedrijfsnaam AndersOm) wegens uitzonderlijke omstandigheden (ziekte en geen vervanging mogelijk, onvoorziene en zware verkeersproblemen of weersomstandigheden) en overmacht, zal Levenzegt (bedrijfsnaam AndersOm) een zo degelijk mogelijk alternatief voorstellen.

2.6 Tussen de partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1 Ann Duchateau besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De klant bezorgt Levenzegt (bedrijfsnaam AndersOm) in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de werken (diensten). Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Levenzegt (bedrijfsnaam AndersOm) zijn verstrekt, heeft Ann Duchateau het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.2 Levenzegt (bedrijfsnaam AndersOm) is niet verantwoordelijk voor het opstellen van het lokaal of de zaal, noch voor de catering en techniek, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen.

3.3 Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verplichtingen van de overeenkomst, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. Onder overmacht wordt verstaan alle gebeurtenissen, die optreden na de schriftelijke bevestiging van de offerte of de ondertekening van de overeenkomst en die niet te voorzien, onafhankelijk van de wil van de partijen en niet door ijver te ondervangen zijn. Bij overmacht aan de kant van de ALevenzegt (bedrijfsnaam AndersOm (bijv. ziekte, verkeersongeluk,…), waardoor deze de opdracht niet kan uitvoeren volgens de voorwaarden zoals overeengekomen, zoekt Levenzegt (bedrijfsnaam AndersOm) eerst naar een alternatieve oplossing. Indien er geen oplossing voorhanden is wordt het tijdstip van uitvoering van de opdracht gewijzigd, zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden. De opdracht kan evenwel ook kosteloos geannuleerd worden door beide partijen. De klant zal dan de prijs voor de reeds uitgevoerde delen van de opdracht betalen.

Artikel 4: Geheimhouding, auteursrechten en communicatie

4.1 Alle informatie, formats, scripts, technieken, methodes en modellen, die gebruikt worden door Levenzegt (bedrijfsnaam AndersOm) bij de uitvoering van de opdracht en tijdens de onderhandeling ervan zijn en blijven de eigendom van Ann Duchateau. Alle interventies op basis van theater zijn beschermd door auteursrecht. Deze auteursrechten kunnen enkel na overeenkomst van een vergoeding en na de uitdrukkelijke toestemming van Ann Duchateau overgedragen worden. Ann Duchateau behoudt het recht de kennis en ervaring verworven in het kader van de opdracht aan te wenden voor andere doeleinden.

4.2 Foto’s, videobeelden en audio-opnames kunnen enkel gemaakt worden na overleg en toestemming van Ann Duchateau.

4.3 Beide partijen zullen alle informatie die zij m.b.t. de andere partij, haar bedrijfsvoering en haar producten en diensten verwerven bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst als vertrouwelijke informatie beschouwen. Beide partijen zullen deze vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze vertrouwelijke informatie zal door de ontvangende partij niet openbaar worden gemaakt of ter beschikking van derden gesteld worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming. De ontvangende partij zal ook alle nodige maatregelen nemen om de verspreiding van deze vertrouwelijke informatie te verhinderen. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid geldt niet voor informatie die: algemeen bekend is en behoort tot het publiek domein, op rechtmatige wijze werd verkregen van derden; op totaal onafhankelijke wijze door een partij werd ontwikkeld.

4.4 Logo’s, foto’s, tekst en benamingen in de communicatie voor, tijdens en na de opdracht worden door de opdrachtgever enkel gebruikt zoals door Ann Duchateau doorgegeven.

4.5 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten en materialen, inclusief voorlopige en definitieve voorstellen en offertes, zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Ann Duchateau. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.

4.6 Ann Duchateau is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Prijzen, kosten en BTW

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (eventuele verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

Artikel 6: Facturen 

6.1 Facturen worden opgemaakt gebaseerd op de prijzen in het prijsvoorstel. Indien het aantal deelnemers op het moment van uitvoering lager blijkt dan overeen gekomen kan de klant geen prijsvermindering bedingen. Indien op het moment van uitvoering het aantal deelnemers hoger blijkt te zijn dan overeengekomen heeft Ann Duchateau het recht hiervoor een meerprijs te factureren.

6.2 Ann Duchateau behoudt zich ook het recht om een meerprijs te facturen wanneer de klant vraagt om eerder aanwezig te zijn of later te blijven.

6.3   Wanneer de klant vraagt om extra voorbereidingen uit te voeren of veranderingen aan te brengen dan wordt hiervoor een meerprijs aangerekend.

6.4 Alle facturen van Ann Duchateau zijn na de uitvoering van de volledige opdracht binnen de 30 dagen betaalbaar tenzij anders is overeengekomen. Elke factuur waarvan het bedrag niet of niet volledig binnen deze termijn  is vereffend wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onveranderbare schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100€ zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

6.5 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van Ann Duchateau, in geval van betwisting, door middel van een aangetekend schrijven te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 7: Klachten

7.1 Alle klachten in verband met gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven.

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Ann Duchateau de keuze de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3 De schadevergoeding waartoe Ann Duchateau op basis van de overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde diensten bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4 Levenzegt (bedrijfsnaam AndersOm) zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving.

Artikel 8: Geldigheid

8.1 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Levenzegt (bedrijfsnaam AndersOm) afgesloten overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ann Duchateau. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

8.2 Een eventueel in gebreke blijven van Ann Duchateau om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal geen afstand of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

8.3 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

Artikel 9: Bemiddeling en rechtstoepassing

9.1 In de relatie tussen Levenzegt (bedrijfsnaam AndersOm) en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Ann Duchateau worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Hasselt onverminderd het recht voor Ann Duchateau om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

9.2 Alle kosten in verband met invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de klant.